Všeobecné podmínky

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 498/4c, Brno, 62700, IČO 67585051. Poskytovatel  prohlašuje, že je oprávněno k provozování a pořádání dětského tábora.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor.

3. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na náhradu. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek při vážném poškození jej nahradit.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s pravidly bezpečnosti a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.

Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, apod.

Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, pořádek v táboře, mytí rukou,  apod.

Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších zdravotníkovi předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje jej pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

Alkohol, drogy, kouření –přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách. Dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Šikana, násilí – V případě násilí, šikany či jiného obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

 

5. Poskytovatel nedoporučuje, aby účastník vozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Poskytovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

6. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní dokumentace.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

8. Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor.

9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Poskytivatel má právo trvat na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného na přihlášce. Při velkém zájmu, mají přednost ti účastníci, kteří se na tábor přihlásili dříve. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí na přihlášce, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy (více ve storno podmínkách).

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem nebo písemně doporučeným dopisem na adresu poskytovatele a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 11–13 těchto smluvních podmínek.

11. Výše stornovacího poplatku je stanovena ve všech případech takto:

20 % při odhlášení 30 a více dní před táborem,

30 % při odhlášení 10 - 29 dní před táborem,

50 % při odhlášení 2 - 9 dní před táborem,

100 % při odhlášení jeden den před táborem nebo nenastoupí-li vúbec.

Pokud si zákonný zástupce najde vhodného náhradníka nebo nastoupí na jiný termín, storno se neplatí.

12. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, bude vrácena částka 150,-Kč za každý nevyčerpaný den tábora.

13. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a pravidly bezpečnosti a souhlasí s nimi. Poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. Zákonný zástupce přijímá skutečnost, že tábor je určen primárně dětem do 15 let. V případě porušení táborového řádu dítětem starším 15 let (zejména alkohol, drogy, sex) zákonný zástupce prohlašuje, že přebírá odpovědnost za své dítě.

14. Táborový řád, všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti letních táborů poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách tabor.trueapps.cz

Všeobecné podmínky

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 498/4c, Brno, 62700, IČO 67585051. Poskytovatel  prohlašuje, že je oprávněno k provozování a pořádání dětského tábora.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor.

3. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na náhradu. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek při vážném poškození jej nahradit.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s pravidly bezpečnosti a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.

Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, apod.

Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, pořádek v táboře, mytí rukou,  apod.

Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších zdravotníkovi předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje jej pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

Alkohol, drogy, kouření –přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách. Dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Šikana, násilí – V případě násilí, šikany či jiného obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

 

5. Poskytovatel nedoporučuje, aby účastník vozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Poskytovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

6. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní dokumentace.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

8. Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor.

9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Poskytivatel má právo trvat na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného na přihlášce. Při velkém zájmu, mají přednost ti účastníci, kteří se na tábor přihlásili dříve. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí na přihlášce, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy (více ve storno podmínkách).

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem nebo písemně doporučeným dopisem na adresu poskytovatele a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 11–13 těchto smluvních podmínek.

11. Výše stornovacího poplatku je stanovena ve všech případech takto:

20 % při odhlášení 30 a více dní před táborem,

30 % při odhlášení 10 - 29 dní před táborem,

50 % při odhlášení 2 - 9 dní před táborem,

100 % při odhlášení jeden den před táborem nebo nenastoupí-li vúbec.

Pokud si zákonný zástupce najde vhodného náhradníka nebo nastoupí na jiný termín, storno se neplatí.

12. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, bude vrácena částka 150,-Kč za každý nevyčerpaný den tábora.

13. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a pravidly bezpečnosti a souhlasí s nimi. Poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. Zákonný zástupce přijímá skutečnost, že tábor je určen primárně dětem do 15 let. V případě porušení táborového řádu dítětem starším 15 let (zejména alkohol, drogy, sex) zákonný zástupce prohlašuje, že přebírá odpovědnost za své dítě.

14. Táborový řád, všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti letních táborů poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách tabor.trueapps.cz

Všeobecné podmínky

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 498/4c, Brno, 62700, IČO 67585051. Poskytovatel  prohlašuje, že je oprávněno k provozování a pořádání dětského tábora.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor.

3. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na náhradu. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek při vážném poškození jej nahradit.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s pravidly bezpečnosti a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.

Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, apod.

Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, pořádek v táboře, mytí rukou,  apod.

Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších zdravotníkovi předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje jej pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

Alkohol, drogy, kouření –přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách. Dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Šikana, násilí – V případě násilí, šikany či jiného obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

 

5. Poskytovatel nedoporučuje, aby účastník vozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Poskytovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

6. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní dokumentace.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

8. Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor.

9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Poskytivatel má právo trvat na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného na přihlášce. Při velkém zájmu, mají přednost ti účastníci, kteří se na tábor přihlásili dříve. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí na přihlášce, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy (více ve storno podmínkách).

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem nebo písemně doporučeným dopisem na adresu poskytovatele a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 11–13 těchto smluvních podmínek.

11. Výše stornovacího poplatku je stanovena ve všech případech takto:

20 % při odhlášení 30 a více dní před táborem,

30 % při odhlášení 10 - 29 dní před táborem,

50 % při odhlášení 2 - 9 dní před táborem,

100 % při odhlášení jeden den před táborem nebo nenastoupí-li vúbec.

Pokud si zákonný zástupce najde vhodného náhradníka nebo nastoupí na jiný termín, storno se neplatí.

12. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, bude vrácena částka 150,-Kč za každý nevyčerpaný den tábora.

13. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a pravidly bezpečnosti a souhlasí s nimi. Poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. Zákonný zástupce přijímá skutečnost, že tábor je určen primárně dětem do 15 let. V případě porušení táborového řádu dítětem starším 15 let (zejména alkohol, drogy, sex) zákonný zástupce prohlašuje, že přebírá odpovědnost za své dítě.

14. Táborový řád, všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti letních táborů poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách tabor.trueapps.cz

Všeobecné podmínky

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 498/4c, Brno, 62700, IČO 67585051. Poskytovatel  prohlašuje, že je oprávněno k provozování a pořádání dětského tábora.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor.

3. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na náhradu. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek při vážném poškození jej nahradit.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s pravidly bezpečnosti a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.

Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, apod.

Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, pořádek v táboře, mytí rukou,  apod.

Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších zdravotníkovi předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje jej pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

Alkohol, drogy, kouření –přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách. Dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Šikana, násilí – V případě násilí, šikany či jiného obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

 

5. Poskytovatel nedoporučuje, aby účastník vozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Poskytovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

6. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní dokumentace.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

8. Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor.

9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Poskytivatel má právo trvat na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného na přihlášce. Při velkém zájmu, mají přednost ti účastníci, kteří se na tábor přihlásili dříve. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí na přihlášce, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy (více ve storno podmínkách).

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem nebo písemně doporučeným dopisem na adresu poskytovatele a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 11–13 těchto smluvních podmínek.

11. Výše stornovacího poplatku je stanovena ve všech případech takto:

20 % při odhlášení 30 a více dní před táborem,

30 % při odhlášení 10 - 29 dní před táborem,

50 % při odhlášení 2 - 9 dní před táborem,

100 % při odhlášení jeden den před táborem nebo nenastoupí-li vúbec.

Pokud si zákonný zástupce najde vhodného náhradníka nebo nastoupí na jiný termín, storno se neplatí.

12. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, bude vrácena částka 150,-Kč za každý nevyčerpaný den tábora.

13. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a pravidly bezpečnosti a souhlasí s nimi. Poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. Zákonný zástupce přijímá skutečnost, že tábor je určen primárně dětem do 15 let. V případě porušení táborového řádu dítětem starším 15 let (zejména alkohol, drogy, sex) zákonný zástupce prohlašuje, že přebírá odpovědnost za své dítě.

14. Táborový řád, všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti letních táborů poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách tabor.trueapps.cz

Všeobecné podmínky

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 498/4c, Brno, 62700, IČO 67585051. Poskytovatel  prohlašuje, že je oprávněno k provozování a pořádání dětského tábora.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor.

3. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na náhradu. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek při vážném poškození jej nahradit.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s pravidly bezpečnosti a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.

Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, apod.

Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, pořádek v táboře, mytí rukou,  apod.

Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších zdravotníkovi předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje jej pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

Alkohol, drogy, kouření –přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách. Dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Šikana, násilí – V případě násilí, šikany či jiného obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

 

5. Poskytovatel nedoporučuje, aby účastník vozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Poskytovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

6. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní dokumentace.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

8. Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor.

9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Poskytivatel má právo trvat na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného na přihlášce. Při velkém zájmu, mají přednost ti účastníci, kteří se na tábor přihlásili dříve. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí na přihlášce, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy (více ve storno podmínkách).

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem nebo písemně doporučeným dopisem na adresu poskytovatele a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 11–13 těchto smluvních podmínek.

11. Výše stornovacího poplatku je stanovena ve všech případech takto:

20 % při odhlášení 30 a více dní před táborem,

30 % při odhlášení 10 - 29 dní před táborem,

50 % při odhlášení 2 - 9 dní před táborem,

100 % při odhlášení jeden den před táborem nebo nenastoupí-li vúbec.

Pokud si zákonný zástupce najde vhodného náhradníka nebo nastoupí na jiný termín, storno se neplatí.

12. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, bude vrácena částka 150,-Kč za každý nevyčerpaný den tábora.

13. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a pravidly bezpečnosti a souhlasí s nimi. Poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. Zákonný zástupce přijímá skutečnost, že tábor je určen primárně dětem do 15 let. V případě porušení táborového řádu dítětem starším 15 let (zejména alkohol, drogy, sex) zákonný zástupce prohlašuje, že přebírá odpovědnost za své dítě.

14. Táborový řád, všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti letních táborů poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách tabor.trueapps.cz

Všeobecné podmínky

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 498/4c, Brno, 62700, IČO 67585051. Poskytovatel  prohlašuje, že je oprávněno k provozování a pořádání dětského tábora.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor.

3. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na náhradu. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek při vážném poškození jej nahradit.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s pravidly bezpečnosti a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.

Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, apod.

Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, pořádek v táboře, mytí rukou,  apod.

Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších zdravotníkovi předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje jej pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

Alkohol, drogy, kouření –přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách. Dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Šikana, násilí – V případě násilí, šikany či jiného obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

 

5. Poskytovatel nedoporučuje, aby účastník vozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Poskytovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

6. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní dokumentace.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

8. Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor.

9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Poskytivatel má právo trvat na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného na přihlášce. Při velkém zájmu, mají přednost ti účastníci, kteří se na tábor přihlásili dříve. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí na přihlášce, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy (více ve storno podmínkách).

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem nebo písemně doporučeným dopisem na adresu poskytovatele a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 11–13 těchto smluvních podmínek.

11. Výše stornovacího poplatku je stanovena ve všech případech takto:

20 % při odhlášení 30 a více dní před táborem,

30 % při odhlášení 10 - 29 dní před táborem,

50 % při odhlášení 2 - 9 dní před táborem,

100 % při odhlášení jeden den před táborem nebo nenastoupí-li vúbec.

Pokud si zákonný zástupce najde vhodného náhradníka nebo nastoupí na jiný termín, storno se neplatí.

12. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, bude vrácena částka 150,-Kč za každý nevyčerpaný den tábora.

13. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a pravidly bezpečnosti a souhlasí s nimi. Poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. Zákonný zástupce přijímá skutečnost, že tábor je určen primárně dětem do 15 let. V případě porušení táborového řádu dítětem starším 15 let (zejména alkohol, drogy, sex) zákonný zástupce prohlašuje, že přebírá odpovědnost za své dítě.

14. Táborový řád, všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti letních táborů poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách tabor.trueapps.cz

Všeobecné podmínky

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 498/4c, Brno, 62700, IČO 67585051. Poskytovatel  prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání dětského tábora.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor.

3. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na náhradu. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek při vážném poškození jej nahradit.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s pravidly bezpečnosti a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.

Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, apod.

Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, pořádek v táboře, mytí rukou,  apod.

Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších zdravotníkovi předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje jej pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

Alkohol, drogy, kouření –přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách. Dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Šikana, násilí – V případě násilí, šikany či jiného obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

 

5. Poskytovatel nedoporučuje, aby účastník vozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Poskytovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

6. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní dokumentace.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

8. Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor.

9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Poskytivatel má právo trvat na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného na přihlášce. Při velkém zájmu, mají přednost ti účastníci, kteří se na tábor přihlásili dříve. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí na přihlášce, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy (více ve storno podmínkách).

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem nebo písemně doporučeným dopisem na adresu poskytovatele a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 11–13 těchto smluvních podmínek.

11. Výše stornovacího poplatku je stanovena ve všech případech takto:

20 % při odhlášení 30 a více dní před táborem,

30 % při odhlášení 10 - 29 dní před táborem,

50 % při odhlášení 2 - 9 dní před táborem,

100 % při odhlášení jeden den před táborem nebo nenastoupí-li vúbec.

Pokud si zákonný zástupce najde vhodného náhradníka nebo nastoupí na jiný termín, storno se neplatí.

12. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, bude vrácena částka 150,-Kč za každý nevyčerpaný den tábora.

13. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a pravidly bezpečnosti a souhlasí s nimi. Poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. Zákonný zástupce přijímá skutečnost, že tábor je určen primárně dětem do 15 let. V případě porušení táborového řádu dítětem starším 15 let (zejména alkohol, drogy, sex) zákonný zástupce prohlašuje, že přebírá odpovědnost za své dítě.

14. Táborový řád, všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti letních táborů poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách tabor.trueapps.cz